Regulamin

REGULAMIN PANELU HURTOWEGO https://nutritionwholesale.eu

§ 1 DEFINICJE

 1. REGULAMIN - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Panelu hurtowego, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych przez Sprzedawcę.

 2. SPRZEDAWCA - jest firma Fitness Trading Robert Szulborski dostępny pod adresem ul. Sitarska 16 18-300 Zambrów, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 759-172-39-45, REGON: 142592430

 3. PANEL HURTOWY - portal internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem https://nutritionwholesale.eu, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą hurtową.

 4. UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

 5. TOWAR - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Panelu hurtowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 6. KUPUJĄCY - oznacza klienta hurtowego, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Panelu hurtowym jako podmiot gospodarczy (w tym także osoba prawna) prowadzący działalność gospodarczą.

 7. KONTO - podstrona Panelu hurtowego chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach. Dostęp do panelu jest uzyskiwany poprzez rejestrację Kupującego i późniejszą akceptację konta przez Sprzedawcę.

 8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Panelu hurtowego dostępnego pod adresem https://nutritionwholesale.eu.

 2. Panelu hurtowy dostępny jest dla Kupującego po dokonaniu rejestracji, poprzez formularz rejestracyjny. Sprzedawca musi zatwierdzić dostęp podmiotu do Panelu hurtowego.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie odmówienia dostępu do Panelu hurtowego bez podania przyczyny.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Panelu hurtowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 5. Panel hurtowy https://nutritionwholesale.eu prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Wszystkie towary oferowane w Panelu hurtowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.

 7. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji Zamówienia, podlegają prawu polskiemu.

 8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 9. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 10. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający umieści na stronie głównej Panelu hurtowego informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie ceny podane w Panelu hurtowym https://nutritionwholesale.eu są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę Panelu hurtowego.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę Panelu hurtowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i (lub) prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuję się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. Co jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.

 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja przez Kupującego Regulaminu oraz Polityki prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.

 7. Kupujący w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę do przesłania drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych osobowych Panelu hurtowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania – w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 9. W celu rejestracji w Panelu hurtowym, Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy. Kupującego ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem do osób trzecich.

 10. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 11. Czas rozpoczęcia realizacji zależny jest od sposobu płatności za Zamówienie. W przypadku płatności przelewem na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuję po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy.

 12. W przypadku płatności “za pobraniem (płatność przy odbiorze)”, oraz w przypadku ekspresowych płatności elektronicznych (w tym płatność kartą), rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuję w przeciągu maksymalnie trzech dni roboczych.

 13. Sprzedawca odmawia realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

  1. Kupujący podał dane niekompletne, uniemożliwiając realizację Zamówienia.

  2. towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia.

  3. Sprzedawca nie ma możliwości zrealizować Zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru).

 14. W przypadkach wymienionych w ust. 13 Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie (w przeciągu 5 dni roboczych) licząc od dnia złożenia zamówienia, powiadomić o tym Kupującego drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku gdy Kupujący uiścił już zapłatę za Zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić pełną kwotę w przeciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

 

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub spedycyjnych. Istnieje możliwość odbioru osobistego Zamówienia w siedzibie firmy (Zambrów ul. Sitarska 16).

 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronie serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. (zwykle 1-2 dni robocze). Sprzedawca zastrzega sobie maksymalny czas realizacji zamówienia do pięciu dni roboczych.

 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link (Wysyłka i płatności).

 5. W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy Fakturę VAT.

 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego istnieje możliwość płatności przy odbiorze Zamówienia.

 

§ 6 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@fitnesstrading.pl) lub posiadając Konto w Panelu hurtowym w zakładce “TWOJE KONTO” a następnie wypełnić formularz reklamacyjny pojawiający się po kliknięciu w przycisk “Dodaj reklamację”.

 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary w stanie nienaruszonym.

 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 4. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §6, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sprzedawcy wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Fitness Trading ul. Sitarska 16 18-300 Zambrów. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 8. Kupujący ma 7 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki na zgłoszenie reklamacji Sprzedającemu. Reklamacje zgłoszone po upływie 7 dni roboczych nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

 10. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sprzedawca niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 12. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://www.bialystok.wiih.gov.pl

 13. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7 OCHRONA DANYCH

 1. Sprzedawca gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

 2. Administratorem danych osobowych Panelu hurtowym działającego pod adresem https://nutritionwholesale.eu jest Robert Szulborski będący właścicielem firmy Fitness Trading Robert Szulborski ul. Sitarska 16 18-300 Zambrów. Dane osobowe archiwizowane są w biurze firmy mieszczącej się pod adresem: Fitness Trading ul. Sitarska 16 18-300 Zambrów.

 3. Sprzedawca przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i że pozyskujesz te dane od klientów. Kupujący przekazuję Sprzedawcy dane osobowe dobrowolnie, jednak mając świadomość, iż są one niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.

 4. Dane osobowe przechowywane są w sposób bezpieczny dla Kupującego przez czas nieokreślony, w celu prowadzenia polityki rabatowej Panelu hurtowego oraz w celach skarbowych w okresie ustawowym.

 5. Kupujący ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 6. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępnianie tych danych osobom nieuprawnionym. Zobowiązuje się również do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 8. Sprzedawca nie może wykorzystywać danych osobowych Kupującego w celach innych niż wskazane w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel